تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - استراتژیک ( راهبرد ) و رابطه آن با مفاهیم رسالت ، اهداف ، چشم انداز ، خط مش ، تاکتیک و سیاست
 
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه آزاد اسلامی ورودی 93
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید حافظ شعرباف
نظرسنجی
آیا شما با محتوای وبلاگ موافق هستید؟

تعریف استراتژی ( راهبرد ) :

 تجزیه و تحلیل روابط بین موسسه با محیط خویش ، تعیین مسیر و اهداف موسسه ، تثبیت فعالیتهایی که آنها را تحقق خواهد بخشید و تنظیم دوباره سازمان با تخصیص منابع مورد نیاز .

تعریفی دیگر: استراتژی عبارتست از طرح جامع و مادر شرکت که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت و اهداف دست می یابد .

تدوین استراتژی :

 عبارت است از طراحی بلند مدت برای مدیریت موثر فرصتها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت .

تدوین استراتژی شامل :

تعریف ماموریت ، چشم انداز ، تعیین اهداف قابل تحصیل ، طراحی استراتژیها و رهنمودهای مربوط به سیاست ( خط مشی ) می شود .

استراتژی دارای سه عنصر اهداف  راهها و روشهای متفاوت و ابزار می باشد .

:(Vision) چشم انداز یا دور نما

تعریف : چشم انداز بیانگر نتایجی است که موسسه تحقق بخشیدن به آن را در دراز مدت هدف قرارداده است به عبارت دیگر چشم انداز شامل " آنچه می خواهیم در آینده باشیم " است .

امروزه برای موسساتی که حیات خودرا در محدوده محیطی متغیر ادامه می دهند به طور معمول داشتن آمادگی برای امکان تامین ، تثبیت و هماهنگی قبلی این متغیرها یک ضرورت است . بینش ( چشم انداز ) استراتژیک در سازمانها فرهنگ اندیشیدن منظم و اتخاذ تصمیمات اساسی را فراهم خواهد ساخت .

چشم انداز می تواند متاثر از تجربیات و مطالعات و نیاز جامعه و تقاضاهای محیطی باشد چشم انداز تصویر آینده شرکت بعد از تحقق ماموریت در افق برنامه می باشد و برای تحقق چشم انداز باید ماموریت را طوری تعیین کرد که آن چشم انداز محقق گردد.مثال : چشم انداز ایران سال 1404

 ( Mission)ماموریت ، رسالت  

تعریف : ماموریت در واقع فلسفه وجودی و مقاصد سازمان است ماموریت مهمترین دلیل موجودیت هر سازمانی است که چهارچوبی تعیین کننده در چگونگی تحقق پذیری اهداف استراتژیک آن دارد.

هرسازمانی دارای یک فلسفه یا ماموریت است واین ماموریت هرگونه فعالیت موسسه و رفتار کارکنانش را شکل می دهد. ماموریت متاثر از چشم انداز یا بینش است و چشم اندازها در واقع ماموریت شرکت را می سازند . یک ماموریت خوب طراحی شده هدف بنیادی و بی نظیری را تعریف می کند که باعث متمایز شدن یک شرکت از دیگر شرکتهای مشابه اش می شود و قلمرو فعالیتهای شرکت را در مورد محصولات ( کالاها و خدمات ) عرضه شده و بازارهای هدف مشخص می کند.

* وظایف ماموریت :

1- مهمترین وظیفه ماموریت دادن جهتی مشترک به تمامی کارکنان در موسسه می باشد که در واقع ایجاد اتفاق نظر در میان مدیران و کارکنان شرکت در مورد سمت و سوی فعالیت شرکت می باشد .

2-سازمان را از سازمانهای مشابه از نظر محتوی متمایز می کند .

3-روشن شدن فلسفه وجودی سازمان .

4-ایجاد تمرکز بر روی موضو عات مهم .

5-ایجاد وحدت رویه بین مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان و همسوئی تفکر و تصمیم گیری در مورد مسائل کلیدی .

* ویژگیهای ماموریت :

1-ماموریت دراز مدت است و گاهی در طول حیات سازمان تغییر نمی کند .

2-ماموریت هیچ گاه از بیت نمی رود.

3-ماموریت یک ارزش مربوط به کیفیت است و کمیت را شامل نمی شود.

4-ماموریت به بیرون سازمان توجه دارد نه داخل سازمان .

5-ماموریت مختص و مخصوص همان سازمان است ( آنرا از دیگر سازمانها متمایز می کند)

  ( Objectives )اهداف

تعریف : به نتایجی گفته می شود که در محدوده مدت زمان معین آرزوی تحقق آن و یا رسیدن به آن مورد خواست است .

اهداف موسسه در بردارنده یک ماهیت اجتماعی و مواردی در جهت آینده است که سازمان به طور یکپارچه سعی دارد آن را تحقق بخشد .اهداف استراتژیک به برقراری ارتباط خوب موسسه با محیط خود کمک می کند تا موسسه با داشتن جایگاهی مشخص بتواند به راحتی        درمحیط به هستی خود ادامه دهد و اهداف به سبب ویژگی راهنما بودنشان تصمیم گیری بنیادی را آسان می سازند . هدف جایگاهی است که ماموریت درآن اتفاق می افتد .

* ویژگیهای اهداف :

1-اهداف باید قابل قبول باشند .

2-اهداف باید قابل دسترس باشند .

3-اهداف باید صریح و روشن تعریف شده باشند .

4-اهداف باید بر انگیزاننده باشند .

5-اهداف باید با همدیگر هماهنگی داشته باشند .

6-اهداف باید درست انتخاب شوند .

7-اهداف دارای هزینه فرصت می باشند .

* وظایف اهداف :

1-موسسه را در داخل محیط خود تعریف می کند.

2-به رفتار مدیران و کارکنان جهت می دهد .

3-با برانگیختن کارکنان برای آنان یک هدف تشکیل می دهد .

4-برای اندازه گیری موفقیت در کار، استانداردهایی را بوجود می آورد .

5-برای تغییراتی که انجام خواهد گرفت امکان انجام ارزیابی را فراهم می آورد ( امکان آزمایش تغییر اندیشه )

6-برای فرآیند های مدیریت بنیان تشکیل می دهد .

* سلسله مراتب اهداف از بالا به پایین :

1-اهداف کلی                          2- ماموریت سازمان                           3-  اهداف استراتژیک

4-اهداف ویژه سازمان           5- اهداف وظیفه ای                            6- اهداف شخصی

Polic) (  سیاست (خط مشی )

تعریف : سیاست به معنی تدبیر و حیله و در مدیریت استراتژیک یک سری اصول و قواعد بصورت رهنمودی گسترده و کلی است که نشان دهنده راه برای مدیران د ر اتخاذ تصمیم می باشد .

سیاست ، دو مرحله تدوین استراتژی را به یکدیگر پیوند می دهد شرکتها از سیاستها استفاده می کنند تا مطمئن شوند که تمام کارکنان شرکت در هر تصمیم گیری مشارکت می کنند و اقداماتی انجام می دهند که به شرکت در دستیابی به ماموریت، اهداف و استراتژیهایش کمک می کند .

سیاستها درباره تحقق بخشیدن اهداف موسسه در هر سطح ، انتخاب ابزاری که مورد استفاده  قرار خواهد گرفت و طرز حرکتی که به میان گذاشته خواهد شد مربوط می شوند . سیاستها در داخل موسسه در هر سطح سازمانی قرار می گیرند و از سیاستهای اصلی شرکت تا کوچکترین واحدها را شامل می شوند .سیاست در مقابل مشکلاتی که دیده می شوند و وضعیتهایی که تکرار می گردد " چه باید کرد " را تثبیت نموده و در وضعیتهای مشابه تصمیم گیری همانند را فراهم می سازد .

سیاستها به این خاطر که می تواند رفتار مدیران را به صورت قابل پیش بینی در آورند ، انتقال اختیار را به سطوح پایین آسان کرده و بدین ترتیب اثر بخشی مدیران سطوح بالارا افزایش می دهند .

* استراتژی و سیاست در حالی که از لحاظ فرآیند و هدف به یکدیگر شبیه هستند اما تفاوتهایی نیز دارند :

1-سیاستها بلند مدت تر بوده و همیشه به طور مستقیم با اهداف مربوط نیستند در حالیکه استراتژیها با اهداف رابطه خیلی نزدیک تری دارند و فعالیتهایی را که تمامی قدرتها ی موجود را به شکل موثر به هدفها سوق می دهد را در بر می گیرند .

2-سیاستها د رتصمیم گیری یک راهنما ی اندیشه هستند در حالیکه استراتژی در راستای این راهنمایی  به وجود آوردن هدفها و تصمیم گیریهای استفاده از منابع را فراهم می کند ( یعنی برای رسیدن به اهداف و اصول مطلوب ابزارهای مورد استفاده و اشاراتی به تخصیص منابع دارد .

3-استراتژی مربوط  به موقعیتهایی است که مدام تغییر می کند و از اتخاذ تصمیمات با اطلاعات ناقص تشکیل می یابد در حالیکه سیاستها به وضوح قابل تعریف بوده و درباره موقعیتهایی است که به طور مداوم تغییر نمی کند بدان جهت بعد از تعیین یکبار سیاست پی در پی تغییر نمی یابد .

4- استراتژیها بیشتر بر روی روابط بین موسسه و محیط آن تمرکز می یابند به عبارت دیگر استراتژیها پویا هستند ، در حالیکه سیاستها از یک سری اوامر و اصول به وجود می آید .

*تاکتیک :

تاکتیک علم اداره ی نیروها در صحنه است و سومین سطح از سطوح چهارگانه مدیریتی محسوب می گردد.

تمدن غرب در ادبیات سیاسی خود، مدیریت را در چهار سطح لایه بندی می کند:

- سطح استراتژیکی Strategical Level،- سطح عملیاتی Operational Level،- سطح تاکتیکی Tactical Level،- سطح تکنیکی Technical Level

تاکتیک را باید اجمالاً به شگردها و روشهای خاص برای پیشبرد برنامه استراتژیک با مقتضیات زمان و محیط تعریف کرد که عمدتاً پس از تدوین برنامه مورد توجه استراتژیستها قرار می‌گیرد.

تعاریف دیگر : تاکتیک تصمیم گیری های كوتاه مدت مطابق با وضعیت كه تغییر می كنداین تصمیمات ، استراتژی های وظیفه ای و یا استراتژیها زیرین نیز نامیده می شوند .

تفاوت استراتژی و تاکتیک

استراتژی ، تصمیمات كلی اختصاص دادن منابع مؤسسه برای تحقق هدفهای مؤسسه است ، در حالیكه تاكتیك در رابطه با به حركت درآوردن این منابع ، یعنی به اجرا گذاشتن آنهاست . به این ترتیب تصمیم های تاكتیكی ، جزئیات تصمیمهای استراتژیك را در برمی گیرد تاكتیكها از اندیشه و اجراهای خیلی ویژه و كوتاه مدت تر شكل میگیرد كه از جمله آنها می توان به تصمیماتی اشاره كرد كه نه تمامی سازمان ، بلكه دربرگیرنده قسمتهای آن است كه بیشتر مبتنی برطرحهای متكی برتجزیه و تحلیل های درون سازمانی و یك واسطه كمكی در تحقق پذیری استراتژی است .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:01 ق.ظ
Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my website loaded up as quickly as yours lol
دوشنبه 13 شهریور 1396 09:43 ب.ظ
Do you have any video of that? I'd like to find out more details.
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:00 ق.ظ
I visited several web pages but the audio feature for audio songs existing at
this web site is actually fabulous.
سه شنبه 12 اسفند 1393 09:53 ب.ظ
با تشکر از جناب آقای حافظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :