تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - بررسی تطبیقی كیفیت تهیه، طبخ و توزیع غذا در سه روش مختلف در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشكی تهران و ایران بر اساس مدل پنج بعدی سروکوال
 
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه آزاد اسلامی ورودی 93
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید حافظ شعرباف
نظرسنجی
آیا شما با محتوای وبلاگ موافق هستید؟

مقاله تحقیقاتی
فاطمه آزادی، سعیدرضا اعظمی ،مهسا قاضی عسگر، محسن پاكدامن، بهنام انصاری، نسرین شعربافچی زاده

زمینه و هدف: دسترسی به مجموعه متنوعی از مواد غذایی امن و سالم ، یک حق اساسی بشر است. خدمات غذایی و مراقبت های تغذیه ای مناسب در بیمارستان، اثرات مفیدی در بهبودی بیماران و کیفیت زندگی شان داردكسب رضایت مشتری باید هدف اصلی هر سازمانی باشد چرا كه رضایت مشتریان افزایش ارتقای سلامت را به همراه خواهد داشت .

  مدل تحلیل شكاف یكی از مدلهای مورد استفاده جهت سنجش كیفیت خدمات ارائه شده سازمانهای خدماتی است که در تمام سازمانهای خدماتی در جهت ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده كاربرد داشته باشد.  در این مقاله به بررسی کیفیت خدمات غذایی در روشهای گوناگون تهیه ،طبخ و توزیع  غذا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران پرداخته شده است.    
مواد و روش ها: مطالعه حاضر  از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به شیوه مقطعی انجام گرفت. با توجه به اینكه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی تهران، امر واگذاری غذا به سه روش انجام می گیرد برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه معتبر (سروکوال) برای اندازه گیری کیفیت خدمات غذایی استفاده کردیم برای سنجش پایایی نیز پس از انجام آزمون های لازم از طریق آزمون بازآزمون و آلفای کرونباخ (84/0) سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با  نرم افزاز SPSS ویرایش 17 وارد و تجزیه تحلیل خواهند شد جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده خواهد شد.

نتایج: ازدیدگاه بیماران بیشترین شکاف کیفیت خدمات غذایی مربوط به شیوه واگذاری برون سپاری است و کمترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری درون سپاری است . ازدیدگاه پرسنل بیشترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری برون سپاری است و کمترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری درون سپاری است .
نتیجه گیری: بیشترین کیفیت خدمات واحد تغذیه مربوط به پنج بعد سروکوال شیوه درون سپاری از دیدگاه بیماران و پرسنل است و کمترین کیفیت خدمات واحد تغذیه مربوط به پنج بعد سروکوال شیوه برون سپاری از دیدگاه بیماران و میزان رضایت بیماران و پرسنل  از خدمات واحد تغذیه که تهیه مواد غذایی به صورت درون سپاری بعهده خود بیمارستان است و طبخ و توزیع غذا بعهده پیمانکار است،نسبت به شیوه برون سپاری بیشتر است.

مقدمه:
دسترسی به مجموعه متنوعی از مواد غذایی امن و سالم ، یک حق اساسی بشر است. خدمات غذایی و مراقبت های تغذیه ای مناسب در بیمارستان، اثرات مفیدی در بهبودی بیماران و کیفیت زندگی شان دارد(1). تعدد بیماران دچار سوء تغذیه در بیمارستان غیر قابل قبول بوده منجر به افزایش اقامت در بیمارستان ، توانبخشی طولانی مدت و هزینه های غیر ضروری مراقبت های بهداشتی می گردد(2).از آنجا که صنعت مراقبت های بهداشتی در حال رقابتی تر  شدن است و بیماران در مورد کیفیت آگاه تر می شوند، صنعت مراقبت های بهداشتی تعریف مجددی از بیماران داشته، آنها را به عنوان مشتریان شناخته است. این محیط رقابتی متخصصین تغذیه را برای ارائه خدمات غذایی با کیفیت بالاتر با توجه به منابع محدود سوق داده است(3). با این حال همان گونه که  پاراسورامان و همکاران (4) تأکید نموده اند، کیفیت ساختار مشکل و مبهمی داشته و به آسانی قابل تعریف نیست.انجمن آمریکایی کیفیت  (5) کیفیت را به  دو روش تعریف نموده است: "ویژگی های یک محصول یا خدمت است که به توانایی اش در برآوردن نیازهای آشکار یا ضمنی مرتبط می باشد. "و " محصول و یا خدمتی که عاری از نقص می باشد." در ادبیات بازاریابی خدمات، کیفیت خدمات به عنوان خدماتی که انتظارات مشتریان را برآورده می کند مفهوم سازی شده است(6). با توجه به تعاریف کیفیت و اهداف بخش خدمات غذایی بیمارستان، کیفیت خدمات غذایی بیمارستان را می توان به عنوان خدمات غذایی که نیازهای تغذیه ای بیماران بستری را برآورده می کند، تعریف نمود(7).با این تعریف ، بهبود کیفیت خدمات غذایی بیمارستان به عنوان یک چالش دشوار باقی مانده است، از آنجا که خدمات غذایی شامل هر دو جنبه های ملموس و غیرملموس می باشد ، بهبود کیفیت خدمات غذایی باید اجزای مختلف از جمله آیتم های منو، مقدار مواد غذایی ، ظاهر سینی، بهداشت و خدمات را در بر گیرد.گزارش شده که بیماران بستری کیفیت خدمات غذایی را با توجه به عوامل مختلف از جمله طعم، ارزش غذایی، بهداشت، دما، اندازه، زمان غذا، و نگرش کاربران ارزیابی می کنند(8).

دلایل بسیاری وجود دارد که محققان از بررسی رضایتمندی استفاده می کنند. محققان ممکن است  از رضایت بیمار برای طبقه بندی حوزه هایی از خدمات تغذیه بالینی که نیاز به بهبود دارد و یا برای تعیین چگونگی  تاثیرخدمات بر طول مدت اقامت در بیمارستان به عنوان نتیجه مداخله تغذیه استفاده کنند(9).رضایت، پدیده ای جهانی نمی باشد و بیماران میزان تجربه متفاوتی در هر بیمارستان هنگام بستری درک می کنند. با این حال، رضایت مصرف کننده در ذهن مشتری بوده و ممکن است (یا ممکن نیست) با واقعیت وضعیت منطبق باشد . محصول مهمان نوازی فقط شامل «کالا» و «خدمات» نمی شود ، ترکیب و اجزا دیگری نیز  وجود دارد که می تواند به عنوان عوامل کیفیت نام برد. از این رو، رضایت بیمار، یک پدیده پیچیده ای است که توسط عوامل بسیاری تحت تاثیر قرار می گیرد(10). برخی از مطالعات گزارش کرده اند که کیفیت غذایی مهم ترین شاخص رضایتمندی است در حالی که مطالعات دیگر نشان می دهد که جنبه های "درون فردی" و یا خدمات مهم تر می باشند(11). كسب رضایت مشتری باید هدف اصلی هر سازمانی باشد چرا كه رضایت مشتریان افزایش ارتقای سلامت را به همراه خواهد داشت . هر چند كه كالاها وخدمات از جمله بخشهای دارای رشد سریع در كشورهای در حال توسعه محسوب میشوند. با این حال در این كشورها كمتر توجهی به كیفیت ارائه خدمات میشود.(12)كشور ما نیز از این مقوله مستثنی نبوده وآن گونه كه شایسته است در این زمینه چندان فعال نبوده است . در حال حاضر نگرش غالب در برنامه ریزی استراتژیك سازمانها به ویژه در بخش خدمات سلامت مشتری مداری میباشد و از سوی دیگر این مقوله در كشور ما به عنوان یك معضل سازمانها در بخش خدمات سلامت مطرح شده است. در حالیكه سازمانها و نهادهای عمومی در كشورمان در زمینه اجرای این مهم با مشكلات عدیده ای مواجهه هستند و عدم رضایت ارباب رجوع و مشتریان این نوع خدمات در بخش دولتی به معضل بزرگی برای سیاستگذاران دولتی و مدیران این سازمانها شده است . براین اساس در سالهای آخر تلاش شده است تا درجهت حل این مشكل اساسی ورعایت حقوق مشتریان و ارباب رجوع طرح تكریم رجوع در سازمانها ونهادها اجرایی میشود . بر این اساس سازمانهای خدمات سلامت نیازمند شناسایی انتظارات و برداشتها و نگرشهای ارباب رجوع خود هستند. تا بتوانند رضایت انها را جلب كنند ولی به علت فقدان الگوی علمی كاربردی در این زمینه توفیق چندانی نداشته اند.(13) مدل سروکوال یا مدل تحلیل شكاف یكی از مدلهای مورد استفاده جهت سنجش كیفیت خدمات ارائه شده سازمانهای خدماتی است . این مدل جهانی است ومیتوانددر تمام سازمانهای خدماتی در جهت ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده كاربرد داشته باشد(14) این مدل سعی دارد كه از طریق تحلیل شكاف میان انتظار و ادراك مشتری میزان كیفیت خدمات را بسنجد از این روكیفیت خدمات ارائه شده را از پنج بعد مورد ارزیابی قرار می دهند كه عبارتند از:

 1_ ملموسات : ظاهر تجهیزات و وسایل و ابزار فیزیكی موجود در مراحل كار و ظاهر كاركنان

2_ کفایت دروندادها: موجود بودن نهاده های بهداشتی حیاتی در بیمارستان

 3-مسئولیت: تمایل و اشتیاق سازمان برای كمك به مشتریان وارائه خدمات سریع

 4_ تضمین: دانش و مهارت و شایستگی كاركنان و سازمان در القای حس اعتماد و اطمینان به مشتری

 5_همدلی و ارتباط: نزدیكی و همدلی با مشتری و توجه فردی و ویژه به وی و تلاش در جهت درك نیازهای مشتری و تامین آنها .

سازمان نسبت به مشتری پس از ارائه این مدل توسط پاراسورمان و زیتامیل تحقیقات بسیاری در راستای كاربرد و توسعه این تكنیك جهت سنجش كیفیت خدمات مختلف انجام گرفت . به عنوان نمونه گبی و اونیل از این مدل در سنجش كیفیت خدمات هتلها استفاده كرده است . و علاوه بر تعیین سطح رضایت مشتریان هتلهای مورد مطالعه میزان شكاف میان انتظارات مشتریان با خدمات درك شده را نیز مورد سنجش قرار دادند.(15)بیمارستانها به عنوان یكی دیگر از مراكز خدما تی هستند كه از این مدل به طور گسترده جهت سنجش میزان رضایت بیماران و مراجعه كنندگان خود استفاده میكنند . از دیگر كاربردهای گسترده این تكنیك سنجش رضایت دانشجویان در موسسه های آموزشی است . هم چنین تحقیقات توسعه ای در راستای بومی سازی این مدل در سازمانهای خاص صورت گرفته است.(16) بنابراین این تحقیق در صدد است كه با استفاده از تئوریهای مختلف و تاكید بر مدل سروكوال یا مدل تحلیل شكاف موضوع تحقیق را پوشش دهد و میزان رضایت و انتظارات بیماران را به صورت تطبیقی با استفاده از روش موسوم به پیمایشی و از طریق پرسشنامه واكاوی كند و میزان شكاف موجود را مشخص كند و راهكارهای لازم را ارائه دهد بخش خدمات غذا معمولا به عنوان بخشی از تسهیلات در بیمارستان دیده می شود و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از روند درمان بیمار  به حساب می آید و همواره تمایل به انعقاد قرارداد با شركتهای خصوصی وجود دارد. بنابراین انچه مورد انتظار است اعتماد به این شركتها می‌باشد، که لازم است مذاکرات لازم صورت گرفته و آنچه مورد نیاز است شرح داده شود. دستورالعمل ها و استانداردها باید با جزئیات کافی در قرارداد برای در بر گرفتن تمام نیازهای بیماران آورده شود(17)در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران روشهای گوناگون تهیه ،طبخ و توزیع  غذا وجود دارد. هر روش مزایا و معایب خاص خود را دارد . این مقاله بر آن است تا با مقایسه این روشها با یکدیگر راهنمای عملی برای مدیران و دست اندرکاران فراهم آورد تا بر اساس آن تصمیمات بهینه را اتخاذ نمایند در این راه با توجه به اهمیت رضایت مشتریان از کیفیت خدمات غذایی به بررسی میزان رضایت بیماران و کارکنان در مولفه های کیفیت خواهیم پرداخت به علاوه با شناسایی نقاط قابل بهبود و ارایه به مدیران سعی در انجام مداخلات به منظور رفع نواقص موجود و ارتقا کیفیت خدمات خواهیم پرداخت.در این بخش نیز اقدامات اصلاحی مشخص و به مدیران جهت بهبود ارایه خواهیم نمود. امید است نتایج حاصل از این مقاله ضمن ارتقا کیفیت خدمات غذایی برای تصمیم گیرندگان این حوزه نیز مفید باشد.


روش اجرا:
مطالعه حاضر  از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به شیوه مقطعی در سال 1391 انجام گرفت. با توجه به اینكه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی تهران و ایران، امر واگذاری غذا به سه روش انجام می گیرد.در كل پنج بیمارستان را انتخاب نمودیم : در دو بیمارستان اكبرابادی و شفا یحییان تهیه و طبخ و توزیع غذا به شیوه درون سپاری صورت می گیرد. بیمارستان مركز طبی که تهیه ماد اولیه غذایی به صورت درون سپاری و  طبخ و توزیع غذا به عهده پیمانكار (برون سپاری)می باشد و بالاخره در دو بیمارستان ولیعصر(عج) و روزبه تهیه و طبخ و توزیع غذا  به شیوه برون سپاری می‌باشد.
جامعه پژوهش شامل بیماران بستری و پرسنل در بیمارستان های فوق می باشد. بیماران با نمونه گیری تصادفی از طریق لیست پذیرش آنان از بخش های مختلف انتخاب خواهند شد. در این مطالعه به دلیل این که بیماران سرپایی مدت زمان کوتاهی در بیمارستان اقامت دارند از مطالعه خارج خواهند شد. در این مطالعه دیدگاه کارکنان را نیز در مورد کیفیت خدمات غدایی بررسی نمودیم. لذا کارکنان شاغل در بیمارستان های تحت مطالعه  که به طور مکرر از غذای بیمارستان استفاده می کنند از جمله پزشکان و پرستاران و کارکنان پارا کلینیکی به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب خواهند شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه معتبر (سروکوال) برای اندازه گیری کیفیت خدمات غذایی استفاده کردیم که این پرسشنامه مشتمل بر 2 بخش  می باشد بخش اول پس از معرفی اهداف طرح 20سوال اصلی  مطرح می گردد که میزان رضایت مشتریان (کارکنان و بیماران) را از کیفیت خدمات غذایی می سنجد.این سوالات در طیف لیکرت 4 نقطه ای (هیچگاه:1،گاهی:2، اغلب:3، همیشه:4)) رتبه بندی شدند. روایی این پرسشنامه پس از تایید متخصصین و کارشناسان تغذیه و صاحب صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز پس از انجام آزمون های لازم از طریق آزمون بازآزمون و آلفای کرونباخ (84/0) سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با  نرم افزاز SPSS ویرایش 17 وارد و تجزیه تحلیل شدند. در این راستا از شاخص های توصیفی و تحلیلی استفاده کردیم. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده کردیم. در سطح آمار توصیفی از شاخص های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار، و غیره استفاده می شود به علاوه از جداول و نمودارهای توصیفی جهت نشان دادن یافته های تحقیق استفاده می کنیم. در سطح آمار تحلیلی نیز از از آزمون های آماری آنوا و k2   و ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین میزان همبستگی میان روش تهیه و طبخ و توزیع غذا و میزان رضایت مشتریان به کار خواهیم برد. 

یافته ها:
در مطالعه حاضر نمرات میانگین انتظارات (اهمیت) و ادراکات (وضعیت فعلی) بیماران محاسبه شده و بهمراه نمره شکاف کیفیت خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا در جدول شماره 1 به تفكیك شیوه واگذاری بخش تغذیه ارائه شده است. 
با توجه به خروجی آزمون ویلکاکسون مشخص است که شکاف میان انتظارات و ادراکات درباره همه ابعاد پنج گانه مورد بررسی و در هر سه مدل واگذاری با احتمال 95% معنادار می باشد. ازدیدگاه بیماران بیشترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری برون سپاری است که در بیمارستانهای ولیعصر و روزبه اجرا می شود. و کمترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری درون سپاری است که در بیمارستانهای اکبرآبادی و شفا یحییان  اجرا می شود .

جدول شماره 1- بررسی شكاف میان میانگین نمره انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملكرد) از كیفیت تهیه، طبخ و توزیع غذا بر اساس ابعاد مدل سروكوال به تفكیك شیوه واگذاری (از دیدگاه بیماران)

 

نمرات میانگین انتظارات (اهمیت) و ادراکات (وضعیت فعلی) پرسنل محاسبه شده و بهمراه نمره شکاف کیفیت خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا در جدول شماره 2 به تفكیك شیوه واگذاری بخش تغذیه ارائه شده است. با توجه به خروجی آزمون ویلکاکسون مشخص است که شکاف میان انتظارات و ادراکات درباره همه ابعاد پنج گانه مورد بررسی و در هر سه مدل واگذاری با احتمال 95% معنادار می باشد. ازدیدگاه پرسنل بیشترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری برون سپاری است که در بیمارستانهای ولیعصر و روزبه اجرا می شود. و کمترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری درون سپاری است که در بیمارستانهای اکبرآبادی و شفا یحییان  اجرا می شود.

جدول شماره 2- بررسی شكاف میان میانگین نمره انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملكرد) از كیفیت تهیه، طبخ و توزیع غذا بر اساس ابعاد مدل سروكوال به تفكیك شیوه واگذاری (از دیدگاه پرسنل)

شکاف میان انتظارات و ادراکات بیماران و پرسنل مورد مطالعه به تفکیک شیوه مختلف واگذاری خدمات واحد تغذیه بیمارستان ها برای هر یک از پنج بعد مدل سروکوال در جدول شماره 3 قابل بررسی می باشد. بر این اساس و با توجه به سطح معنی داری بدست آمده، نمره شكاف بعد تضمین در حداقل دو شیوه واگذاری با یكدیگر متفاوتند. با عنایت به نمرات میانگین شكاف ها در بعد تضمین مشخص است كه شكاف كیفیت خدمات در این بعد در شیوه برون سپاری از دیگر روش ها بیشتر است.همچنین، نمره شكاف کیفیت خدمات واحد تغذیه مربوط به بعد ملموسات در شیوه برون سپاری از دیگر روش ها بیشتر است. نمره شكاف بعد پاسخگویی نیز در شیوه برون سپاری از دیگر روش ها بیشتر است.همچنین نمره شكاف کیفیت در بعد ارتباط و همدلی و بعد كفایت دروندادها در شیوه برون سپاری از دیگر روش ها بیشتر است.
با مقایسه نمرات بدست آمده در كلیه ابعاد، نشان می دهند كه شكاف ابعاد در شیوه برون سپاری از سایر شیوه ها بیشتر و در شیوه درون سپاری كمترین است.


جدول شماره3- میانگین نمرات انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملكرد) و شكاف كیفیت در هر یك از ابعاد كیفیت تهیه، طبخ و توزیع غذا به تفکیک شیوه واگذاری خدمات واحد تغذیه

 

 

 


بحث و نتیجه گیری:

- در مطالعه حاضر،هم ازدیدگاه بیماران  و نیز پرسنل،بیشترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری برون سپاری است که در بیمارستانهای ولیعصر و روزبه اجرا می شود. و کمترین شکاف کیفیت مربوط به شیوه واگذاری درون سپاری است که در بیمارستانهای اکبرآبادی و شفا یحییان  اجرا می شود . که در شیوه درون سپاری تهیه ،طبخ و توزیع غذا را، واحد تغذیه بیمارستان بعهده دارد و قراردادی با پیمانکاران در واحد تغذیه ندارد. داد ه های بدست آمده نشان دهنده این است که بیماران و پرسنل بیمارستان اکبر آبادی و شفا یحییان رضایت بیشتری از خدمات واحد تغذیه، که به شیوه درون سپاری است را دارند و بالاترین کیفیت خدمات واحد تغذیه مربوط به پنج بعد سروکوال شیوه درون سپاری از دیدگاه بیماران و پرسنل در بیمارستان اکبرآبادی و شفا یحییان است و کمترین کیفیت خدمات واحد تغذیه مربوط به پنج بعد سروکوال شیوه برون سپاری از دیدگاه بیماران و پرسنل  در بیمارستان ولیعصر و روزبه است و میزان رضایت بیماران و پرسنل از خدمات واحد تغذیه مرکز طبی کودکان که تهیه مواد غذایی به صورت درون سپاری بعهده خود بیمارستان است و طبخ و توزیع غذا بعهده پیمانکار و به صورت برون سپاری است،نسبت به شیوه برون سپاری بیشتر است ،این در حالیست كه در پژهش قربانی تمركززدائی به عنوان فرایندی مطلوب در جهت ارتقای نظام سلامت ترویج می شود و این فرایند به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات نظام سلامت جهت ارتقای برابری ،عدالت،كارائی و كیفیت شناخته میشود. در مطالعه كیفی هارت ول و همكاران نتیجه گرفتند که کیفیت مواد غذایی، به خصوص درجه حرارت ومحتوی، از عوامل مهم در رضایت بیمار، و سیستم  تحویل از طریق ترالی حمل غذا سبک قابل قبول خدمات است(19).
 بدلیل اینکه تاکنون نه در داخل و نه در خارج کشور مطالعه ای در زمینه مقایسه  کیفیت خدمات غذایی در روشهای گوناگون تهیه ،طبخ و توزیع  غذا صورت نگرفته است امکان مقایسه یافته های مطالعه حاضر با سایر پژوهش های مرتبط وجود نداشته لکن با توجه به نتایج حاصل امید است نتایج حاصل از این مقاله ضمن ارتقا کیفیت خدمات غذایی برای تصمیم گیرندگان این حوزه نیز مفید باشد. باتوجه به مطالعه حاضر کیفیت ارائه خدمات غذایی به صورت درون سپاری  بهتر و به صرفه تر از ارائه خدمات غذایی به صورت برون سپاری است بیمارستان ها برای ارائه خدمات غذایی  بهتر است از شیوه درون سپاری استفاده کنند.
تشکر و قدردانی:
با تشکر از تمام عزیزانی که مارا در این مطالعه یاری رسانده اند.
منابع:

1. McWhirter JP, Pennington CR. Incidence and Recognition of Malnutrition in Hospitals. British Medical Journal1994;308:945-8.
2. Jeejeebhoy K. Hospital malnutrition: is a disease or lack of food? Clinical Nutrition2003;22: 219-20.
3. Cardello A. Hospital Patient Feeding Systems. Washington D.C: National Academic Press; 1982.
4. Nightingale F. Notes on Nursing - What it is and what it is not. London: Century Company; 1859.
5. COUNCIL OF EUROPE. Food and Nutritional Care in Hospitals: How to prevent undernutrition, Draft report: Council of Europe.2001.
6. Kim MY, Kim KJ, Lee KE. In-patients’ food consumption and perception on foodservice quality at hospitals. Journal of the Korean Dietetic Association2008;13(87-96).
7. Hong WS, Kirk D. The analysis of edible plate wastes in 11 hospitals in the UK. J Foodservice Systems 1995;9:115-23.
8. Drain M. Quality improvement in primary care and the importance of patient perceptions. . Ambul Care Manag2001;24:30-46.
9. Askew D, Capra S, Sardi M. New Perspectives in Measuring Patient Satisfaction with Foodservice, Best Practice in Nutrition and Dietetics Research. Centre for Public Health Research,  Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. 1996.
10. Kondrup J. Proper hospital nutrition as a human right. Clinical Nutrition2004;23:135-7.
11. Kyle UG, Schneider SM, Pirlich M, Lochs H, Hebuterne E, Pichard C. Does nutritional risk, as assessed by Nutritional Risk Index, increase during hospital stay? A multinational population-based study. . Clinical Nutrition2005; 24:516-24.
12. Lau C, Greogire MB. Quality ratings of a hospital foodservice department by inpatients and postdischarge patients. . J Am Diet Assoc 1998;98:1303-7.
13. Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. A conceptual model of service quality and its implications for future research J Marketing1985;49:41-50.
14. American Society for Quality [Internet]. Milwaukee: Glossary; c2010 [cited 2010 January 30]. Available from:http://www.asq.org/glossary/index.html.
15. Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. Servqual: a multipleitem scale for measuring consumer perceptions of service quality. J Retailing 1988;64:12-40.
16. Kim K, Kim M, Lee K. Assessment of foodservice quality and identification of improvement strategies using hospital foodservice quality model. Nutrition Research and Practice  2010;4(2):163-72.
17. Jung SH, Yeom HS, Sohn CM. The improvement of hospital food service in quality and customer satisfaction by using 6-sigma strategy. Journal of the Korean Dietetic Association2007;13:331-4.
18. Ferguson MC. Development of a patient satisfaction survey with inpatient clinical nutrition services. Australian Journal of Nutrition & Dietetics2001;58(3):157- 63.
19. Hartwell HJ, Edwards JSA, Symonds C. Food service in hospital: development of a theoretical model for patient experience and satisfaction using one hospital in the UK NHS as a case study.: The Worshipful Company of Cooks Research Centre, Bournemouth University 1999.

نوع مطلب :
برچسب ها : بیمارستان، سروكوال، غذا، مدیریت بیمارستانی،
لینک های مرتبط :
شنبه 18 فروردین 1397 10:08 ق.ظ

Regards. An abundance of stuff.

cialis generico milano tesco price cialis prices for cialis 50mg cialis 5 mg funziona price cialis best we like it safe cheap cialis no prescription cialis cheap acquistare cialis internet tadalafil 10 mg the best site cialis tablets
یکشنبه 30 مهر 1396 11:06 ب.ظ
این مطلب تون هم خوب بود
یکشنبه 30 مهر 1396 12:32 ق.ظ
این مطلب تون هم خوب بود
شنبه 18 شهریور 1396 12:23 ب.ظ
Hi there to all, because I am really keen of reading this
website's post to be updated on a regular basis. It consists of good material.
جمعه 13 مرداد 1396 03:55 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed
browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write
again very soon!
شنبه 31 تیر 1396 11:19 ق.ظ
What's up, its fastidious piece of writing about media print, we all understand media is a great source of information.
پنجشنبه 29 تیر 1396 06:38 ق.ظ
This piece of writing is really a pleasant one it assists new
net viewers, who are wishing in favor of blogging.
پنجشنبه 29 تیر 1396 06:29 ق.ظ
What's up, this weekend is nice in support of me, for the reason that this point
in time i am reading this fantastic educational post here at my residence.
چهارشنبه 28 تیر 1396 10:00 ب.ظ
Peculiar article, just what I wanted to find.
چهارشنبه 28 تیر 1396 11:37 ق.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this blog
before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back often!
دوشنبه 26 تیر 1396 04:23 ق.ظ
Hi everyone, it's my first pay a visit at this website, and article is genuinely
fruitful for me, keep up posting these types of posts.
جمعه 23 تیر 1396 11:47 ق.ظ
It's amazing in favor of me to have a web page, which
is valuable in support of my knowledge. thanks admin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:18 ق.ظ
Hey I am so delighted I found your blog, I really found
you by accident, while I was browsing on Aol for
something else, Anyhow I am here now and would just like to say
many thanks for a marvelous post and a all round entertaining blog
(I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at
the moment but I have bookmarked it and also included your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep
up the fantastic work.
یکشنبه 13 فروردین 1396 01:01 ب.ظ
I am in fact thankful to the holder of this web page who has
shared this enormous article at here.
یکشنبه 6 فروردین 1396 11:36 ب.ظ
You're so cool! I don't suppose I have read through
a single thing like that before. So great to discover someone with some genuine thoughts on this subject matter.
Really.. thank you for starting this up. This site is something that is
required on the web, someone with a bit of originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :